แผนที่ 6b6t

เข้าร่วม 6b6t เซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์ไม่มีกฎ!

เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ไมน์คราฟต์ไม่มีกฎที่ดีที่สุดได้เลยตอนนี้!


ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์

Anarchy

Teleportation Commands

/tpa <player name>

send a teleport request to a player

/tpy <player name>

accept a teleport request

/tpn <player name>

deny a teleport request

/tpt

turn on/off teleport requests

/home <home name>

teleport to your home

/sethome <home name>

set a new home

/delhome <home name>

delete a home

/kill

set your health to 0 without much effort

/hotspot

teleport to an active hotspot that Elite VIP created

/createhotspot

[Elite VIP] Create a hotspot that everyone can TP to with /hotspot, lasts for 1h and you can do 2 per day

Communication Commands

/groupchat

groupchat commands, /gsay to send messages faster

/msg <player name>

message a player

/reply

reply to the last player who messaged you

/last

message the last player you messaged

/ignore <player name>

ignore the player until next server restart

/ignorehard <player name>

ignore the player forever

/ignorelist

list of players you have hard ignored

/togglechat

prevent getting chat messages

/togglewhispering

prevent getting private messages

/dmt

prevent getting death messages

Statistics Commands

/stats

check server statistics

/ping <player name>

check yours or players ping in milliseconds

/tps

check server tps and cpu usage

/online

check how many players are currently online on the server you are on

/joindate <player name>

check the join date of a player

/playtime <player name>

check the playtime of a player

Other commands

/seed

get the seed of 6b6t anarchy

/vote

get the vote links to get voter rank

/chair toggle

disable/enable sitting on chairs

/ride toggle

disable/enable riding

/ride <player>

ride a player

/ride throw

throw the player of you

Lobby/Auth

Authentication

/login

login to 6b6t

/register

register on 6b6t

/unregister

unregister from 6b6t

/changepass

change your password

/email

email commands for resetting your password

/2fa

setup 2fa (recommended)

General

Server Socials Commands

/lobby

you will be teleported to the 6b6t lobby/auth server

/website

link to the official website

/discord

link to the official discord

/shop

link to the official donation page

Player Customization Commands

/hat

[Voter, Booster, VIP, VIP+] put an item on your head

/eglow

[Elite VIP] glow

/skin <premium player name>

change your skin

PvP

PvP Commands

/kit

Get a private/public kit

/createukit

Create a private kit

/deleteukit

Delete a private kit

/renameukit

Rename a private kit

/de

[VIP, VIP+] death particles/effects

/kill

You die

/arena

info about the arena

/spawn

go to the spawn

/warp kitcreator

teleport to the kitcreator

/clearinventory (/ci)

clear your inventory

/pvpstats

PvP Stats